سیاست حریم خصوصی کاربران در شبکه زندگی

شبکه زندگی تاکید بسیاری بر اصول حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران این سایت دارد. این اطلاعات تنها شامل شماره موبایل کاربر می باشد. این شماره موبایل هرگز به صورت عادی در دسترس عموم مردم نخواهد بود.

Privacy Policy on the LifeTv

LifeTv places a lot of emphasis on the principles of information protection and privacy of users of this site. This information only includes the user's mobile number. This mobile number will never be publicly available to the general public.


کپی‌رایت 2020 - طراحی و اجرا توسط تیم گرافیک و برنامه نویسی انجمن احیای شنوایی ایران | ساخته شده در دفتر شبکه زندگی